Response to MSF's open letter

08 Mar 2019

By CEPI


CEPI’s statement in response to MSF’s open letter on equitable access.

 

Updated March 8

English:

We share MSF’s view on the importance of access to needed vaccines.

The world now has 21 vaccines under development with CEPI funding. We are already engaging with affected countries to ensure that people who need them get them. Our commitment to access is unwavering and our ability to deliver is enhanced by experience.

We’re currently working with affected countries such as Nigeria, DRC, Bangladesh, and India as well as collaborating with public, private, and academic partners to get life-saving vaccines out of the lab and into the clinic so affected populations can benefit.

Achieving our aim requires working with multiple partners and taking multiple approaches to achieve the desired equitable access objectives. As a result of consultation, CEPI’s Equitable Access Policy has evolved from a “rules-based approach” that previously mandated specific access requirements that proved to be a barrier to many potential partners, to a “principles-based approach” that provides a robust foundation for advancing equitable access.

In practice, this means creating legally binding agreements with our partners that embed the principle of equitable access from the outset and which deploy a range of mechanisms for its realisation—whether that be through establishing requirements on access to vaccines (including price) for affected populations or ensuring that data, information, and materials arising from CEPI-funded R&D are rapidly and openly available for further study and research.

Over the past year, we’ve committed to investing up to $350 million in the development of potentially life-saving vaccines. We can now say with assurance that access will be delivered in all circumstances not just those specified in the previous policy.

We appreciate that it’s important this commitment is visible and understood by our partners. So, with the agreements relating to initial calls for proposals now complete, we will publish how access is being achieved for our developing vaccine portfolio by the end of March, 2019.

CEPI’s Equitable Access Policy is available here.

 

Norsk: 

Vi deler Leger uten grensers syn på viktigheten av tilgang til nødvendige vaksiner.

Verden har nå 21 vaksiner under utvikling med CEPI-finansiering. Vi er allerede engasjerte med berørte land for å sikre at folk som trenger vaksiner, får dem. Vår forpliktelse til det er ubøyelig, og vår evne til å levere forbedres av erfaring med å forhandle avtaler som virkelig leverer på både tilgang og pris.

Vi jobber for tiden med berørte land som Nigeria, DRC, Bangladesh og India, samt samarbeider med offentlige, private og akademiske partnere for å få livreddende vaksiner ut av laboratoriet og inn i klinikken, slik at berørte befolkninger kan dra nytte av disse.

For å oppnå CEPI’s mål er det nødvendig å samarbeide med flere partnere og kunne ta i bruk ulike tilnærminger for å oppnå målsetningen om ønsket, rettferdig tilgang på vaksiner. Som et resultat av en bred konsultasjonsrunde har CEPIs Equitable Access Policy utviklet seg fra en “regelbasert tilnærming”, som tidligere innebar spesifikke tilgangskrav og som viste seg å være en mulig barriere for mange potensielle partnere, til en “prinsippbasert tilnærming” som gir et solid fundament for å fremme rettferdig tilgang.

I praksis betyr dette at vi oppretter juridisk bindende avtaler med våre partnere som inneholder prinsippet om rettferdig tilgang fra begynnelsen, og som utnytter en rekke mekanismer for realisering – enten det er ved å etablere krav til tilgang til vaksiner (inkludert pris) for berørte befolkninger eller sørge for at data, informasjon og materialer som kommer fra CEPI-finansiert FoU, er raskt og åpent tilgjengelig for videre studier og forskning.

I løpet av det siste året har vi forpliktet oss til å investere opptil $ 350 millioner i utviklingen av potensielt livreddende vaksiner og vaksineplattformer for å takle Disease X. Vi kan nå si med sikkerhet at tilgang vil bli levert under alle omstendigheter, ikke bare de som spesifisert i forrige policy.

Vi setter pris på at denne forpliktelsen er synlig og forstått av våre partnere. Siden avtalene som følge av våre første utlysninger nå er på plass vil vi innen utgangen av mars 2019 offentliggjøre hvordan vi har oppnådd rettferdig tilgang gjennom disse avtalene og ikke minst gjennomføre som en kontinuerlig del av vaksine-gjennomgangsprosessen.

Den siste oppdateringen til CEPIs Equitable Access Policy er tilgjengelig her.

 

Posted March 6

English:

The world now has 21 vaccines under development with CEPI funding. We are already engaging with affected countries to ensure that people who need them get them. Our commitment to access is unwavering and our ability to deliver is enhanced by experience.

We’re currently working with affected countries such as Nigeria, DRC, Bangladesh, and India as well as collaborating with public, private, and academic partners to get life-saving vaccines out of the lab and into the clinic so affected populations can benefit.

Achieving our aim requires working with multiple partners and taking multiple approaches to achieve the desired equitable access objectives. The previous draft policy was overly proscriptive and acted as a barrier to many potential partners. So, we have learned that to make equitable access a reality not just an aspiration we need a principles-based approach that enables and requires us to deploy a range of context-specific approaches to achieve the goal.

In practice, this means creating legally binding agreements with our partners that embed the principle of equitable access from the outset and which deploy a range of mechanisms for its realisation—whether that be through establishing requirements on access to vaccines (including price) for affected populations or ensuring that data, information, and materials arising from CEPI-funded R&D are rapidly and openly available for further study and research.

Over the past year, we’ve committed to investing up to $350 million in the development of potentially life-saving vaccines. We can now say with assurance that access will be delivered in all circumstances not just those specified in the previous policy.

We appreciate that it’s important this commitment is visible and understood by our partners. So, with the agreements relating to initial calls for proposals now complete, we will publish how access is being achieved for our developing vaccine portfolio by the end of March, 2019.

CEPI’s Equitable Access Policy is available here.

 

Norsk: 

Vi deler Leger uten grensers syn på viktigheten av tilgang til nødvendige vaksiner.

Verden har nå 21 vaksiner under utvikling med CEPI-finansiering. Vi er allerede engasjerte med berørte land for å sikre at folk som trenger vaksiner, får dem. Vår forpliktelse til det er ubøyelig, og vår evne til å levere forbedres av erfaring med å forhandle avtaler som virkelig leverer på både tilgang og pris.

Vi jobber for tiden med berørte land som Nigeria, DRC, Bangladesh og India, samt samarbeider med offentlige, private og akademiske partnere for å få livreddende vaksiner ut av laboratoriet og inn i klinikken, slik at berørte befolkninger kan dra nytte av disse.

Å oppnå vårt mål krever at vi samarbeider med flere partnere, samt benytter flere tilnærminger for å oppnå ønskede, rettferdige tilgangsmål. Det forrige utkastet til retningslinjer/policy var altfor rigide og ble en barriere for mange potensielle partnere. Vi har derfor lært at for å gjøre rettferdig tilgang til en realitet, og ikke bare en ambisjon, trenger vi en prinsippbasert tilnærming som gjør det mulig, og samtidig krever at vi installerer en rekke kontekstspesifikke tilnærminger for å nå målet.

I praksis betyr dette at vi oppretter juridisk bindende avtaler med våre partnere som inneholder prinsippet om rettferdig tilgang fra begynnelsen, og som utnytter en rekke mekanismer for realisering – enten det er ved å etablere krav til tilgang til vaksiner (inkludert pris) for berørte befolkninger eller sørge for at data, informasjon og materialer som kommer fra CEPI-finansiert FoU, er raskt og åpent tilgjengelig for videre studier og forskning.

I løpet av det siste året har vi forpliktet oss til å investere opptil $ 350 millioner i utviklingen av potensielt livreddende vaksiner og vaksineplattformer for å takle Disease X. Vi kan nå si med sikkerhet at tilgang vil bli levert under alle omstendigheter, ikke bare de som spesifisert i forrige policy.

Vi setter pris på at denne forpliktelsen er synlig og forstått av våre partnere. Siden avtalene som følge av våre første utlysninger nå er på plass vil vi innen utgangen av mars 2019 offentliggjøre hvordan vi har oppnådd rettferdig tilgang gjennom disse avtalene og ikke minst gjennomføre som en kontinuerlig del av vaksine-gjennomgangsprosessen.

Den siste oppdateringen til CEPIs Equitable Access Policy er tilgjengelig her.


CEPI